สิทธิส่วนบุคคล

การใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขคงเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนต้องการ

การใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขคงเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนต้องการ

การใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขคงเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนต้องการ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาควบคู่ไปกับอิสระและความสุขก็

คือเรื่องของสังคม ถึงแม้มนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม ถึงแม้มนุษย์รักอิสระและความสุข แต่ในบางเวลาเมื่อเรื่องของสังคมกับอิสระและ

ความสุขปะทะกันก็จะทำให้เกิดปัญหาด้าน สิทธิส่วนบุคคล private detective bangkok

สิทธิส่วนบุคคล คืออะไร

สิทธิส่วนบุคคล หรือ สิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึงสิทธิที่บุคคลมีจากคนรอบข้าง เป็นความชอบธรรมที่ได้รับความคุ้มครองจาก

กฎหมายและกฎของสังคม สิทธิส่วนบุคคลพื้นฐานที่ทุกคนได้รับการปกป้องได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สิน หรือ เสรีภาพ

บุคคลหนึ่งสิทธิหรืออำนาจที่จะทำสิ่งใด ๆโดยไม่เดือดร้อนหรือกระทบต่อคนอื่น  รวมไปถึงเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวด้วย เมื่อมี

การถูกละเมิดสามารถดำเนินคดีหรือฟ้องร้องได้

จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไว้ในมาตรา 35 ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิความ

เป็นส่วนตัวในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้การคุ้มครอง

สิทธิความเป็นส่วนตัวนับว่าเป็นเรื่องที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  เพราะสิทธิความเป็นส่วนตัว ไม่ใช่แค่เรื่องของ

การที่เราต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้ว คนอื่นก็ต้องไม่ล่วงล้ำหรือพยายามล่วงละเมิดสิทธิเราด้วยเช่นกัน

ความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคล

ความส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิต คงไม่มีใครที่อยากให้มีคนมาแอบตาม แอบถ่ายรูป หรือ กระทำการใด ๆ ก็ตามแต่ ที่

เราไม่เห็นชอบด้วย จึงถือกำเนิดคำว่า “สิทธิส่วนบุคคล” ขึ้นมา ซึ่งคำนี้ก็มีกฎหมายตามขึ้นมาควบคุมอีกที

“right to privacy” หรือ สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งยึดถือตามกฎแห่งธรรมชาติ “Natural and legal right” และเริ่มมีการรู้จักครั้งแรกจาก

บทความที่ถูกเขียนขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 1890 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อบทความที่ชื่อ “The Right To Privacy” ที่ถูก

เขียนโดยทนาย Samuel D. Warren และ Louis Brandeis ที่ภายหลังได้ขึ้นเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมา

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลแห่งแรกของโลก โดย Warren และ Brandeis ได้เขียนอธิบายเอาไว้ว่า

สิ่งนี้ คือการ “ได้สิทธิที่จะให้อยู่คนเดียว” คือไม่มีใครสามารถมาทำอะไรที่เป็นอันรบกวนความสงบสุข และความปลอดภัยของคุณได้

กฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

กฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายมาตรา โดยเริ่มตั้งแต่มารตราที่ 35 และ 326 จนถึง 329 โดยจะเป็นส่วนของเรื่อง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความผิดในฐานหมิ่นประมาท และการใส่ร้าย หรือแสดงความคิดเห็น หรือเขียนข้อความใดก็ตามที่ก่อให้

เกิดความเสียหายแก่บุคคล โดยกล่าวไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35

มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือไข

ข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว

เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความ

คุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้น

กระทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับสังคมแล้วที่จะมีการอิจฉา จนไปถูกการพูดดูถูกเหยียดหยามกันตามมา แต่บางครั้งก็รุนแรงเกินที่

จะรับไหว โดยการกระทำนั้นถือเป็นความผิดในมาตราที่ 326 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำและ

ปรับ และยังมีส่วนขยายเพิ่มเติมของมาตราที่ 326 คือ มาตรา 328 private detective bangkok

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัว

อักษรที่ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการก

ระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท บน

อินเตอร์ เป็นสังคมขนาดใหญ่มาก มีกลุ่มผู้คน ทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงกันผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการมากมายและด้วยสังคมที่เปิด

กว้างนี้เอง บางครั้งก็อาจเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พิมพ์อะไรลงไปมั่ว ๆ หรือใช้อารมณ์ชั่ววูบในการทำลงไป หรือไม่ก็อยู่ของเราดี

ๆ ก็มีคนมาฟ้องร้องเราเพราะไม่พอใจที่เราพิมพ์ หรือ พูดอะไรลงไป ทำให้มีกฎหมายออกมารองรับตรงนี้เพิ่มเติม อ้างอิงจากมาตรา

329

มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจิต (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตน

ตามคลองธรรม (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของ

ประชาชนย่อมกระทำ หรือ (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุม ผู้นั้นไม่มี

ความผิดฐานหมิ่นประมาท private detective bangkok

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คือ การทำในสิ่งที่เจ้าของไม่อนุญาตหรือการกระทำโดยพลการ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูก

ล่วงละเมิด เช่น ความเสียหายทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นเสรีภาพ หรือส่งผลกระทบถึงจิตใจ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความ

อับอาย

และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ก็จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุไว้

ทั้งนี้การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอาจจะเป็นการตั้งใจ ไม่ตั้งใจ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะความประมาทเลินเล่อของคนๆนั้นก็ได้

อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับในแต่ละกรณีว่าร้ายแรงแค่ไหนและดุลยพินิจของเจ้าพนักงานด้วย

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆในสังคม หากคุณยังไม่สามารถเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ ซึ่งมันคือพื้นฐานที่คนเรา

ต้องปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจริง ๆการที่เราไม่ให้เกียรติคนอื่น ก็เท่ากับเราไม่ให้เกียรติตัวเองด้วย แล้วมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีกต่างหาก

คนไทยบางกลุ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย บางคนอาจมองว่า เรื่องแค่นี้เอง ทำเป็นจริงจังไปได้  แล้วยังคิดว่าคงไม่ได้มีผลอะไรกับ

ชีวิตตัวเองมากมาย จึงเกิดการกระทำที่ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัว หรือการติดตาม สะกดรอย เพื่อรับรู้ชีวิตของคนที่เราอยากรู้ เพียงแค่

ความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่ถูกต้อง และเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง ย่อมมีแต่เสียกับเสียต่อตัวคุณเอง

ความรู้สึกของคนเรานั้นที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปี หรืออาจจะตัดสนใจจบชีวิตเลยก็ได้ เพียงเพราะเรื่องไม่

เป็นเรื่องแบบนี้ เพราะแต่ละคนก็ต่างรักเกียรติและชื่อเสียงของตัวเอง แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อยากให้ใครมาทำลายเกียรติของเราเช่น

กัน

บางคนที่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอาจต้องชดใช้ค่าสินไหม หรืออาจโดนจำคุกก็ได้ ซึ่งมองว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรเลย อีกทั้งมันยัง

ส่งผลเสียต่อคนที่ถูกละเมิดส่วนบุคคล คนๆนั้นต้องอยู่อย่างระแวง กังวลว่าจะเจออะไรแบบนี้อีกไหม ฉะนั้นเราควรจะอยู่อย่างเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา (empathy) จะดีกว่า

นอกจากการทำตัวแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับผลที่ตามมา มันยังส่งผลให้คุณกลายเป็นคนไม่น่าไว้ใจ ไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าเคารพ

และไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เพราะฉะนั้นนึกถึงอนาคตและภาพลักษณ์ตัวเองให้มาก ๆ เพราะหากเกิดบาดแผลหรือความ

ด่างพร้อยในชีวิต มันก็จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป คุณสมบัติของนักสืบ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *